Tímto výslovně, bezúplatně, informovaně, svobodně a dobrovolně uděluji souhlas se zpracováním, shromažďováním a uchováním svých osobních údajů správcem Ekonom pro lidi, s.r.o., IČO: 08246432, se sídlem Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4, zapsaným u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 315493, tel. 602240537, e-mail: ekonom@ekonomprolidi.cz, www.ekonomprolidi.cz (dále jen „Správce“), a to v rozsahu jméno, příjmení, telefon, e-mailová adresa a zpráva. Beru na vědomí a souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly Správcem využity za účelem možnosti reagování na můj dotaz, přání, stížnost, poptávku. Beru na vědomí, že právním základem pro zpracování mých osobních údajů je článek 6 odst. 1. písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“). Tento souhlas poskytuji na dobu určitou, a na dobu nutnou nebo vhodnou k vyřešení mého dotazu, přání, stížnosti, poptávky zvýšenou o jeden kalendářní rok.

Prohlašuji, že si jsem plně vědom/a svých práv podle GDPR, zejména jsem si vědom/a, že:

  1. mám právo požadovat od Správce přístup k osobním údajům a informacím uvedeným v čl. 15 GDPR, které se mne týkají, mám právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování a právo na přenositelnost údajů k jinému správci za podmínek a s omezeními uvedenými v čl. 20 GDPR;
  2. mám právo tento souhlas kdykoliv odvolat;
  3. pro případ, že budu nespokojen/a se zpracováním mých osobních údajů, mám právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, uoou.cz;
  4. nemám povinnost své osobní údaje Správci poskytnout, poskytuji je však svobodně a dobrovolně; bez poskytnutí těchto údajů by mi Správce nemohl odpovědět na můj dotaz, přání, stížnost, poptávku prostřednictvím kontaktního formuláře;
  5. v žádném případě nedochází k automatizovanému rozhodování, vč. profilování, uvedenému v čl. 22 GDPR;
  6. mé osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci ve smyslu čl. 13 odst. 1. písm. f) GDPR;
  7. příjemcem mých osobních údajů je Správce a zpracovatel – poskytovatel hostingových služeb, kterým ke dni udělení souhlasu je společnost Metalocentrum s. r. o. (IČ: 27405591);
  8. v situaci, kdy by byly osobní údaje zapotřebí pro účely uplatnění či ochrany mých práv či práv Správce ve sporech, v soudním či správním řízení, budou mé osobní údaje uchovávány po dobu trvání sporu, a to výhradně za účelem ochrany práv v takovém sporu.

V případě, že budu mít jakýkoliv dotaz nebo požadavek, můžu se kdykoliv obrátit na Správce.