V souladu se zákonem právními předpisy, kterými je Česká republika vázána, tímto výslovně, bezúplatně, informovaně, svobodně a dobrovolně uděluji souhlas se zpracováním, shromážděním a uchováním svých osobních údajů správcem Ekonom pro lidi, s.r.o., IČO: 08246432, se sídlem Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4, zapsaným u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 315493, tel. 602240537, e-mail: ekonom@ekonomprolidi.cz, www.ekonomprolidi.cz (dále jen „Správce“) (dále jen „Správce“).

Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají na vaše zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferenci (např. přihlašovací údaje, volbu jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preference), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou. Bližší informace naleznete níže v tomto dokumentu.

Beru na vědomí a souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly Správcem využity za účelem: reklamním a marketingovým, včetně statistických a evidenčních účelů. V případě, že souhlas udělen nebude, osobní údaje budou využity výlučně pro poskytnutí náhledu internetových stránek.

Prohlašuji, že si jsem plně vědom/a svých práv, zejména jsem si vědom/a, že:

  1. požádám-li o informaci o zpracování svých osobních údajů, Správce mi tuto informaci bez zbytečného odkladu předá;
  2. Správce je oprávněn pověřit zpracováním osobních údajů třetí osoby;
  3. v situaci, kdy by byly osobní údaje zapotřebí pro účely uplatnění či ochrany mých práv či práv Správce ve sporech, v soudním či správním řízení, budou mé osobní údaje uchovávány po dobu trvání sporu, a to výhradně za účelem ochrany práv v takovém sporu.
  4. pokud zjistím nebo se domnívám, že Správce zpracovává mé osobní údaje v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, můžu Správce požádat o vysvětlení a požadovat odstranění závadného stavu (např. blokováním, opravou, doplněním, likvidací osobních údajů).

Tento souhlas poskytuji na dobu určitou a mohu jej kdykoliv bezplatně odvolat u Správce a nebo kdykoliv cookies z počítače jednoduše smazat.

Beru na vědomí, že poskytnutí mých osobních údajů je nutné pro výše uvedené účely, a že právním základem pro zpracování mých osobních údajů je nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) článek 6 odst. 1. písm. a) GDPR, ledaže půjde o oprávněný zájem správce (provozuschopnost internetových stránek), kdy právním základem je článek 6 odst. 1. písm. f) GDPR.

Příjemcem mých osobních údajů je Správce, případně třetí osoby, zejména mediální a marketingové agentury a poskytovatel hostingu, které ke zpracování Správce pověří.

Beru na vědomí, že mé osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci ve smyslu čl. 13 odst. 1. písm. f) GDPR, není-li níže stanoveno jinak (viz níže Google Analytics). Předávání osobních údajů do USA je realizováno v souladu s prováděcím rozhodnutí Komise (EU) č. 2016/1250 ze dne 12. července 2016 podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES o odpovídající úrovni ochrany poskytované štítem EU–USA na ochranu soukromí, přičemž rozhodnutí je dostupné např. zde: https://www.uoou.cz/assets/File.ashx?id_org=200144&id_dokumenty=26519.

Jako subjekt údajů mám právo požadovat od Správce přístup k osobním údajům a informacím uvedeným v čl. 15 GDPR, které se mne týkají, mám právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a právo na přenositelnost údajů k jinému Správci za podmínek a s omezeními uvedenými v čl. 20 GDPR. Dále mám právo vznést vůči Správci námitku proti zpracování.

Pokud Správce obdrží moji žádost ve smyslu předchozího odstavce, bude mne Správce informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Pokud by Správce nepřijal opatření, o které požádám, je povinen mne informovat bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí o důvodech nepřijetí opatření. Správce mne v této souvislosti upozorňuje, že v určitých případech stanovených GDPR není povinen zcela nebo zčásti mé žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li má žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech mi Správce může (i) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo (ii) odmítnout žádosti vyhovět.

Beru na vědomí, že v žádném případě nedochází k automatizovanému rozhodování, vč. profilování, uvedenému v čl. 22 GDPR.

V případě, že budu nespokojen se zpracováním mých osobních údajů, můžu se se svojí stížností obrátit na Správce nebo dozorový úřad, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Jsem si vědom, že nejsem povinen své osobní údaje Správci poskytnout, avšak je poskytuji svobodně a dobrovolně. Bez poskytnutí těchto údajů by Správce nemohl využít mé údaje k marketingovým a reklamním účelům a použít mé údaje ke statistickým a evidenčním účelům.

V případě, že své osobní údaje nechci sdělit, Správci souhlas neposkytnu a okno internetového prohlížeče případně aplikaci, která mne o udělení souhlasu požádala, zavřu. Pro více informací mohu využít kontaktní linku Správce na telefonním čísle 602240537 (denně 8 – 16 hod.).

V případě, že budu mít jakýkoliv dotaz nebo požadavek, můžu se kdykoliv obrátit na Správce.

DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ INFORMACE:

Cookies 

Webové stránky www.ekonomprolidi.cz využívají cookies a aktivní komponenty (např. JavaScript), které umožňují např. sledovat preference návštěvníků a podle toho vytvářet a optimalizovat design webové stránky. Cookies jsou malé textové soubory, které se uloží ve Vašem počítači při návštěvě našich webových stránek. Pokud chcete, můžete tyto cookies kdykoli smazat. Pokud však tak učiníte, některé funkce již nebudou k dispozici. Informace o mazání cookies naleznete v nápovědě prohlížeče.

Cookies třetích stran

Naše internetové stránky umožňují přístup k obsahu a službám jiných poskytovatelů (např. Google), kteří používají cookies a aktivní komponenty.  Naše společnost nemá žádný vliv na zpracovávání osobních údajů těmito poskytovateli služeb. Informace o tom, jak jsou vaše osobní údaje zpracovávány (pokud jsou), naleznete na webových stránkách příslušného poskytovatele.

POUŽITÍ NÁSTROJE PRO ANALÝZU WEBU GOOGLE ANALYTICS

Tyto webové stránky používají službu Google Analytics, webovou analýzu poskytovanou společností Google Inc. („Google„). Mezi společnostmi Ekonom pro lidi s.r.o. a Google Inc. existuje smlouva o zpracování osobních údajů. Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory, které jsou uloženy v počítači a umožňují analyzovat způsob, jakým používáte web. Informace o Vašem používání tohoto webu generované pomocí cookie jsou obvykle zaslány na server Google v USA, kde jsou uloženy. Pokud je vaše IP adresa na této webové stránce anonymizována, Vaše IP adresa bude před zasláním společností Google zkrácena; to platí pro členské státy Evropské unie a další smluvní státy dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech je na server společnosti Google v USA přenesena celá adresa IP a zkrácena až tam. Jménem provozovatele této webové stránky společnost Google tyto informace použije k vyhodnocení Vašeho používání webu, k vytváření přehledů o aktivitách na webových stránkách a k poskytování dalších služeb spojených s používáním webových stránek a používáním internetu pro provozovatele webových stránek. IP adresa zaslaná službou Google Analytics z Všeho prohlížeče se nekombinuje s jinými daty z Googlu. Uložení cookies můžete zabránit vytvořením příslušného nastavení v prohlížeči; měli bychom Vás však upozornit, že pokud tak učiníte, některé funkce těchto webových stránek nemusí fungovat v plném rozsahu. Můžete také zabránit uložení dat generovaných souborem cookie týkajících se Vašeho používání webových stránek (včetně vaší IP adresy) a zpracovávání těchto údajů společností Google stažením a instalací pluginu prohlížeče.

POUŽITÍ EXTERNÍCH ODKAZŮ

Webové stránky naší společnosti mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran provozované poskytovateli, kteří s námi nejsou spojeni. Po kliknutí na odkaz již nemůžeme ovlivňovat sběr, ukládání nebo zpracování osobních údajů přenášených kliknutím na odkaz (například IP adresu nebo adresu URL stránky, která obsahuje odkaz), protože chování třetích stran je z povahy věci mimo naši kontrolu. Proto společnost Ekonom pro lidi s.r.o. neodpovídá za zpracování osobních údajů třetími stranami.